راه اندازی سایت جدید شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

سایت جدید آزمایشگاه حلال شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم  راه اندازی شد.