ژنتیک مولکولی

با پیشرفت های شگفت انگیز حوزه ژنتیک و شناسایی مکانیسم¬های مولکولی، روشهای تشخیصی ژنتیکی ابزار مهم تشخیصی در احراز هویت حلال مواد اولیه یا افزودنی ها در محصولات غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی هستند. بخش ژنتیک مولکولی آزمایشگاه از سال 1394 احداث شده و در حال حاضر می توان آن را به عنوان یکی از مراکز پیشرو و نوآور در زمینه راه اندازی و به کارگیری روش های تشخیص مولکولی در زمینه ی محصولات تراریخته و حلال به شمار آورد.
Real-time PCR

تجهیزات:
The LightCycler 96 (Roche Applied Science, Penzberg, Germany) real-time PCR system