تجزیه دستگاهی

امروزه رشد چشمگیر در زمینه ساخت دستگاه های پیشرفته ی تجزیه ای ابزاری قدرتمند جهت بدست آوردن اطلاعات از سیستم های طبیعی و شناخت این سیستم ها در اختیار دانشمندان قرار داده است. در حوزه ی پژوهش های مربوط به حلال، ابزارها و دستگاهای متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از کارامدترین آن ها، دستگاه کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی/ طیف سنج جرمی(1) (LC-MS/MS) می باشد. این دستگاه با قابلیت جداسازی نمونه های حاوی ترکیبات مختلف از جمله پپتیدها و ثبت سیگنال های جرمی، داده هایی با حجم بالا و حاوی اطلاعات بسیار مفید تولید می کند.


از دیگر تجهیزاتی که در این حوزه می توانند مورد استفاده قرار گیرند، دستگاه های کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی(2) (GC-MS)، کروماتوگرافی گازی(3) (GC) ، کروماتوگرافی مایع(4) (HPLC , UHPLC) طيف سنجی مادون قرمز - تبديل فوريه(5) (FTIR) می باشد.


بخش تجزیه دستگاهی این آزمایشگاه، مجهز به مدرنترین دستگاه ها در این زمینه می باشد، که فهرستی از آن ها آورده شده است:


LC-MS/MS: Agilent Ultra High Performance liquid chromatography system(1260 infinity HPLC system) coupled with the 3200 QTRAP hybrid triple quadrupole linear ion trap mass spectrometer (Applied Biosystems)

GC-MS(1): Agilent Technologies 7890A Gas Chromatograph with 5975C Mass Spectrometer

GC-MS(2): Agilent Technologies 7890B Gas Chromatograph with 5975C Mass Spectrometer

GC-MS(3): PerkinElmer Clarus 600 GC-MS

GC: Shimadzu 14B gas chromatograph

HPLC: PerkinElmer Series 200 HPLC Systems

UHPLC: Perkin Elmer Flexar FX-10 UHPLC with autosampler and DAD detector

FTIR: PerkinElmer Spectrum RX1