آزمایش های تشخیص استاندارد حلال منجر به تولید داده های حجیم شیمیایی و بایولوژی می شوند که نیاز به کامپیوتر و نرم افزار های مناسب جهت استخراج اطلاعات از این داده ها الزامی می باشد. بخش آنالیز داده ی آزمایشگاه، به عنوان قسمت مکمل دو بخش ژنتیک مولکولی و دستگاهی، به تجزیه و تحلیل داده های خام حاصل از این دو بخش می پردازد. در این راستا این بخش با استفاده از روش های کمومتریکسی و بیوانفورماتیکی،علم ریاضی، آمار و کامپیوتر را جهت طراحی یا انتخاب یک روش مناسب برای آزمایش یا تولید حداکثر اطلاعات مفید از داده های یک فرایند شیمیایی و بیولوژیکی به کار می گیرد.
بیوانفورماتیک
Bayat, A. (2002), Bioinformatics, BMJ. 2002; 324(7344): 1018–1022.

کمومتریکس
Lavine, B. and Workman, J. (2008), Chemometrics, Analytical Chemistry. 80; 4519-4531.

تجهیزات: مدل سرور
HP ProLiant DL380p Generation8 (Gen8)