موضوعات پژوهش

  • تشخیص منشاء خوکی، گاوی و ماهی ژلاتین در فرآورده های غذایی و دارویی
  • تعیین منشا بافتی(پوست و استخوان) ژلاتین گاوی در فرآورده های غذایی و دارویی
  • تشخیص حضور لارد در روغن های گیاهی
  • تشخیص گونه های ماهی به منظور تعیین حلیت