سمیه کوچکی

سمیه کوچکی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه
مدیر فنی و مسئول ارشد

احسان اسلامی

احسان اسلامی

کارشناس محیط زیست
کارشناس دستگاهی

سمیرا بیرامی سلطان

سمیرا بیرامی سلطان

دکترا شیمی تجزیه- پسا دکترا بیوانفورماتیک
کارشناس روشهای آماری و تحلیل داده

سلمان دشتی

سلمان دشتی

کارشناس ارشد سلولی تکوینی
کارشناس ژنتیک مولکولی

فریده ربانی

فریده ربانی

دکترا شیمی تجزیه(کمومتریکس)
کارشناس تشخیص حلال

محسن صادقی

محسن صادقی

کارشناس ارشد زیست شناسی(میکروبیولوژی)
کارشناس ژنتیک مولکولی